Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat konulu Genelge (2020/24) T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere Türkiye’ye dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 171. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü olarak yapılması mümkün hale getirilmiştir.

GENELGE

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-010.06.01
Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı
İthalat
30.09.2020
GENELGE
(2020/24)
İlgi:9/11/2016 tarihli 2016/16 sayılı ve 15/5/2018 tarihli 2018/9 sayılı Genelgeler
Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi
tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına
ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi
kapsamında sözlü beyan ile yapılması mümkündür.


Buna göre;
1-Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak
kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile
geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmez,
izne ilişkin tüm işlemler sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak
tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın
talebi üzerine kendisine de verilebilir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı
durumlarda, izne Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait
bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.


2-Kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen dahilde işleme rejimi kapsamında
yapılacak işlemlere ilişkin teminat, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları uyarınca verilebileceği gibi, serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat
olarak da verilebilir.
Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında
gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak
firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu bildiri kapsamı
firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaz.


3- Tamir ve bakım işlemi yapılan söz konusu eşyanın ülkemizden serbest bölgeye yeniden
ihracında yine sözlü beyanda bulunulur.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

TAMIR AMACLI
Serbest Bölgelerden | Uçak Kargo | Hava Kargo | Amerika Kargo | Nepal Kargo | Hong Kong Kargo | İngiltere Kargo | Yurtdışı Hava Kargo |