Avrupa dan İthalatta Menşe Belgelerine EU yazılmaması hakkında

Gümrük Yönetmeliğinin 40. Maddesinde Menşe Şahadetnamesinde bulunması gereken bilgiler ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve 40. Maddenin 3. Fıkrasında “ (3) Menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir. “ denilmiştir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince , Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından menşe ülke olarak menşe ülke adının açıkça belirtilmediği , menşe ülkenin sadece “ Avrupa Birliği “ olarak belirtildiği Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilmemesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan yine, Gümrük Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde Menşe Şahadetnamesinin düzenlenmesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. Gümrük Yönetmeliği’nin 38/1 maddesinde ;

MADDE 38 – (1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir. denilmiştir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından menşe ülke ve ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmeyen Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilmemesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

image